Popis
Ecover Tekutý prostředek na jemné prádlo Levandule BIO 1 l Ekologický tekutý prací prostředek Ecover s vůní levandule Určený na jemné prádlo, které účinně vypere a krásně provoní Šetří životní prostředí Vhodný i pro citlivější pokožku Certifikát: ECOCERT Upozornění: NEBEZPEČÍ Obsahuje: Laurylsulfát sodný, Laureth-6 H318 - Způsobuje vážné poškození očí P102 – Uchovávejte mimo dosah dětí P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno Pokračujte ve vyplachování P310 - Okamžitě volejte lékaře, TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku Složení: 5-15 % neiontové povrchově aktivní látky,

Výrobce Ecover

EAN: 5412533415407