Popis
Perte dětské prádlo s ohledem na dětskou pokožku! Tekutý prací prostředek Lovela má hypoalergenní složení a byl vyvinut speciálně pro choulostivou pokožku malých dětí Je vhodný pro péči o barevné kojenecké a dětské prádlo Ocení jej i osoby s citlivou pokožkou Hlavní vlastnosti: pro praní barevného prádla vhodný pro děti již od narození pro osoby s citlivou pokožkou hypoalergenní složení je klinicky testováno balení vystačí na 32 pracích dávek Upozornění: Standardní věty o nebezpečnosti: H319 Způsobuje vážné podráždění očí Pokyny pro bezpečné zacházení: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno Pokračujte ve vyplachování P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření P301 + P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře

Výrobce Lovela

EAN: 5900627052633

Číslo produktu: 50114888