Popis
Mikroparazit veterinární dezinfekce pro domácnost likviduje 99,99 % baktérií, virů, plísní a kvasinek Odstraňuje zápach Vytváří nepříznivé prostředí pro roztoče Dezinfikuje všechny domácí povrchy, včetně kuchyňské linky, čalounění Bezpečný pro všechny domácí zvířata, včetně kočky Dezinfikuje všechny zvířecí toalety Složení: Alkyl(C12-16) dimethylbenzylammoniumchlorid 0,025 g/100 g Použití: Nastříkejte na celý povrch ošetřovaného materiálu (dle povrchu 2-5 střiků/dm2) a nechte zachnout Aplikací vznikne na povrchu polymerová vrstva, která dlouhodobě chrání proti mikroorganismům a venkovním vlivům Čas potřebný pro biocidní účinek 15 minut a nebo do zaschnutí, pro virucidní a mykobaktericidní 60 minut Doporučujeme ošetření opakovat 1x týdně Upozornění: Používejte biocidy bezpečným způsobem Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku H302 Zdraví škodlivý při požití H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí H315 Dráždí kůži H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci H318 Způsobuje vážné poškození očí H319 Způsobuje vážné podráždění očí H400 Vysoce toxický pro vodní organismy H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky P102 Uchovávejte mimo dosah dětí P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno Pokračujte ve vyplachování P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody

Výrobce Proactivet

EAN: 8594184971116

Číslo produktu: 50104843